نمونه سوالات آيين نامه نمونه سوالات آيين نامه .

نمونه سوالات آيين نامه

نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان 97


نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي براي چه كساني مفيد است؟افرادي كه وقت كافي براي خواندن كتاب را ندارند و مي خواهند بار اول در ازمون رانندگي قبول شوند با دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي قبولي خود را تضمين كنند. سوالات آيين نامه مرحله دوم 
افرادي كه چندين بار در ازمون رانندگي قبول نشده اند و مي خواهند بار آخري باشد كه در ازمون رانندگي شركت كنند

نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان 97


۲- برآمدگي
۳- سرعت گير
۴- هيچكدام
پاسخ صحيح :
گزينه ۱
سوال سخت ) در صورت تركيدن لاستيك جلوي اتومبيل بايد چه كار كرد ؟
۱- فرمان را رها كرد
۲- فرمان را محكم گرفته و به آرامي توقف كرد
۳- فرمان را رها كرد
۴- به شدت ترمز كرد
پاسخ صحيح :
گزينه ۲
سخت ترين سوالات آيين نامه رانندگيسوال سخت ) معناي تابلوي زير چيست ؟
سوال سخت آيين نامه ۱- عبور دوچرخه ممنوع
۲- عبور دوچرخه برفي ممنوع
۳- عبور موتور گازي ممنوع
۴- عبور موتور سيكلت ممنوع
پاسخ صحيح :
گزينه ۳
سوال چهارم ) كدام گزينه در مورد حداقل فاصله طول ايمن با خودرو جلويي در شرايط برف صحيح نمي باشد ؟

نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان


الف ) به ازاي هر ۱۵ كيلومتر ۳ طول اتومبيل
ب‌ ) به ازاي هر ۶۰ كيلومتر ۱۳ طول اتومبيل
ج ) به ازاي هر ۴۵ كيلومتر ۹ طول اتومبيل
د ) به ازاي هر ۳۰ كيلومتر ۶ طول اتومبيل
پاسخ صحيح : گزينه بنمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب۱۰- در شرايط يخبندان مسافت توقف چند برابر افزايش مي يابد ؟
الف ) ۵ برابر
ب ) ۱۵ برابر
ج ) ۱۰ برابر
د ) ۲۰ برابر
پاسخ صحيح : گزينه ج
۱۱- به هنگام تركيدن لاستيك كدام مورد زير را بايد انجام داد ؟
الف ) دنده را تعويض كرده و سريعا ترمز كنيد
ب۱۰- حداقل فاصله طولي ايمن در جاده يخ و مرطوب با سرعت ۴۵ كيلومتر در ساعت به ترتيب چقدر است ؟

امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان


۶ – ۱۸۴ – ۱۲۲ – ۶۸ – ۱۰جواب درست گزينه ۱ .
۱۱- حداكثر سرعت مجاز براي وانت بارها در بزرگراه ها چقدر است ؟
۱۲۰۱۱۰۱۰۰۹۰جواب درست گزينه ۲ .۸- پايين بودن كدام يك از موارد زير مي تواند منجر به حادثه شود ؟
سطح ضد يخسطح روغن ترمزسطح آب باطريسطح آب خنك كننده رادياتورپاسخ درست گزينه ۲نكته ششم آرامش:آرام باشيد در زمان انجام آزمون رانندگي شهري (آزمون رانندگي عملي) خونسردي خود را حفظ كنيد از افسري كه آزمون مي گيرد نترسيد.
توجه داشته باشيد نكات تئوري در آزمون رانندگي شهري (آزمون رانندگي عملي) بسيار مهم و كاربردي است حتما قبل از آزمون آن ها رامطالعه كنيد.۹- با سرعت مجاز در حال رانندگي هستيد اتومبيلي به سرعت از پشت به شما نزديك مي شود و با دادن چراغ از شما راه مي خواهد چكار بايد انجام شود ؟
بر شتاب خود بيفزاييد يا اينكه با اتومبيل مذكور فاصله ايمني را حفظ كنيداجازه دهيد اتومبيل مذكور سبقت بگيردآهسته ترمز كنيدسرعت را حفظ كنيد و مانع سبقت وسيله مذكور شويدجواب درست گزينه ۲آزمون رانندگي مقدماتي جواب و سوال۵) مفهوم تابلوي زير چيست ؟

دانلود سوالات امتحاني آيين نامه رانندگيفراموش نكنيد كه حل نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي راهنمايي رانندگي يك از بهترين راهكار ها و روش ها براي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي مي باشد .
تعدادي از نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي سرهنگ با جواب را در اينجا با هم بررسي مي كنيم .
نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي سرهنگ۱- در پشت سر يك دوچرخه سوار درحال رانندگي هستيد قصد داريد به سمت راست گردش كنيد ، چكار مي كنيد ؟
درمحل تقاطع از وي جلو بزنيد .همجوار و موازي با دوچرخه سوار برانيد و بعد از اينكه از تقاطع گذشت ، از او سبقت بگيريد .در پشت سر وي به حركت ادامه مي دهيم تا اينكه دوچرخه سوار از محل تقاطع مورد نظر شما رد شود .از دوچرخه سوار سبقت گرفته و قبل از تقاطع از او جلو بزنيد .جواب درست گزينه ۳ .
۲- كدام مورد زير در سفرهاي طولاني به هوشياري و آگاهي شما كمك مي كند ؟
مطمئن شويد كه هواي تازه به شما برسد ، توقف هاي منظمي براي آمادگي خود داشته باشيد .سفر خود را سريعا تا حد امكان به پايان برسانيد .از جاده كنار رفته و از جاده فرعي استفاده كنيد .به صورت مداوم رانندگي نماييد .جواب درست گزينه ۱ .
۳- كداميك از موارد زير عامل تصادف با اتومبيل جلويي است ؟
تغيير نور چراغ هاعبور عابر پياده در مناطق شهري شلوغعدم توجه كافي به راه و نزديك شدن بيش از حد به اتومبيل جلوييتراكم وسايل نقليهجواب درست گزينه ۳ .
۴- در راه هاي مسطح كه دو طرف راه منتهي به كوه و پرتگاه مي باشد حق تقدم عبور با كداميك است ؟
وسيله اي كه سمت كوه قرار دارد .وسيله اي كه سمت پرتگاه قرار دارد .هر دو وسيله حق تقدم عبور دارند .هيچكدامجواب درست گزينه ۲ .
۵- حداقل فاصله طولي ايمني درجاده برفي با سرعت ۴۵ كيلومتر در ساعت چند طول اتومبيل است ؟
۶۳۲۹جواب درست گزينه ۴ .
۶- دور زدن در چند متري پيچ ها و تقاطع ها و تونل ها ممنوع است ؟
۱۰۰ متري۱۲۰ متري۵۰ متري۱۵۰ متريجواب درست گزينه ۴ .
۷- در هنگام برخورد با موارد اضطراري بايستي چه اقداماتي رعايت كنيم ؟
ترمز ناگهاني نگرفتهنگه داشتن هر دو دست بر روي فرماننحوه گردش سريع و ايمنهمه مواردجواب درست گزينه ۴ .
۸- مهم ترين عضو در رانندگي كدام است ؟
پادستچشمقلبجواب درست گزينه ۳ .
۹- مهم ترين نوع آلودگي كه سهم زيادي در آلودگي ترافيك شهري را تشكيل مي دهد كدام است ؟
آلودگي ديداريآلودگي هواآلودگي ديداري و آلودگي شنيداريآلودگي شنيداريجواب درست گزينه ۲ .
۱۰- حداقل فاصله طولي ايمن در جاده يخ و مرطوب با سرعت ۴۵ كيلومتر در ساعت به ترتيب چقدر است ؟
۶ – ۱۸۴ – ۱۲۲ – ۶۸ – ۱۰جواب درست گزينه ۱ .
۱۱- حداكثر سرعت مجاز براي وانت بارها در بزرگراه ها چقدر است ؟
۱۲۰۱۱۰۱۰۰۹۰جواب درست گزينه ۲ .
۱۲- شما اولين نفري هستيد كه به محل حادثه مي رسيد كدام مورد زير را بايد انجام دهيد ؟
از محل حادثه دور شويداتومبيل را از حادثه ديده دور نماييدبا دوربين شروع به فيلم برداري نماييدموتور اتومبيل را خاموش و زخمي ها را خارج نماييد به اورژانس زنگ بزنيد .جواب درست گزينه ۴ .
۱۳- براي گردش به چپ از خيابان دو طرفه دو خطه به خيابان دو طرفه دو خطه بايد كداميك از اقدامات زير را انجام دهيم ؟
به جريان ترافيك توجه داشته باشيماز فاصله يكصد متري راهنما بزنيمدر خط عبور چپ خود قرار بگيريمهمه مواردجواب درست گزينه ۴ .
۱۴- معني تابلوي زير چيست ؟
نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي سرهنگحق تقدم عبور با شماستجاده دو طرفه استجاده در دست تعميرهيچكدامجواب درست گزينه ۲ .
نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي سرهنگ۱۵- كدام گزينه نسبت به گزينه هاي دگر اولويت دارد ؟
چراغ راهنماتابلوهافرمان پليسخط كشي هاجواب درست گزينه ۳ .
۱۶- تابلوهاي هشدار دهنده يا ……. بيشتر به صورت ……. با نوار هاي حاشيه ……. رنگ و زمينه ……. مي باشند .
اخطاري – مثلث – قرمز – سفيداخباري – دايره – قرمز – آبياخطاري – مربع – قرمز – سفيدانتظامي – پنج ضلعي – قرمز – سفيدجواب درست گزينه ۱ .
۱۷- تابلوي زير به چه معناست ؟
نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي سرهنگحداقل سرعت در خط هاي عبورحداكثر سرعت در خط هاي عبورسرعت در خط هاي عبورخط ويژه عبورجواب درست گزينه ۲ .
۱۸- كدام گزينه صحيح نيست ؟
در آزاد راه ها حداقل سرعت ۷۰ كيلومتر در ساعت است .در جاده هاي اصلي حداكثر ميزان سرعت مجاز ۹۵ كيلومتر در ساعت در روز است .در جاده هاي فرعي حداكثر ميزان سرعت مجاز ۹۰ كيلومتر در روز است .در بزرگراه ها حداكثر سرعت ۱۰۰ كيلومتر در ساعت است .جواب درست گزينه ۳ .
۱۹- تابلوها در آزاد راه ها به رنگ ……. و بزرگراه ها به رنگ ……. مي باشند .
سبز – آبيسفيد – آبيآبي – مشكيآبي – سبزجواب درست گزينه ۴ .
۲۰- تنظيم صندلي براي چيست ؟

نمونه سوالات اصلي آزمون رانندگي


تسلط به فرمان – پدال هاي ترمز – گاز و كلاچ و دندهميدان ديد طبيعيگزينه ۱ و ۲هيچكدامجواب درست گزينه ۳ .
بخشي از نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي سرهنگ را در اين مقاله در سايت سوال آيين نامه مقدماتي باهمدگير مورد بررسي قرار داديم .
براي قبولي در آزمون آيين نامه مقدماتي اصلي راهنمايي و رانندگي يا همان آزمون آيين نامه مقدماتي سرهنگ بايد سعي كنيد نمونه سوالات گواهينامه رانندگي با جواب را حتما حل كنيد .


پيشنهاد ويژه
براي دانلود مهم ترين نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي اصلي با جواب بر روي لينك زير كليك كنيد .
دانلود نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي pdf
آيين نامه مقدماتي مقدماتي  با دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي حتما قبول خواهند شد.ال ايران مطابق با تصميم مديريت سايت بانك نمونه سوال ايران يك جشنواره ويژه 3 ماهه در شروع به فعاليت سايت از اول برج 2 تا انتهاي برج 4 را در دستور كارمان قرار داده ايم و همه فايل هايمان را بصورت صددرصد رايگان براي دانلود در اختيار هموطنان گرامي از سراسر كشور قرار ميدهيم . اميدواريم اين جشنواره رايگان بانك سوال ايران بتواند باب يك همكاري مستمر را با شما هموطن گرامي باز كند. لينك هاي دانلود كلينك هاي دانلود كليه فايل هاي سايت فعلا در يك صفحه ميباشند و بصورت طبقه بندي نشده هستند . با كليك روي دكمه زير به صفحه دانلود نمونه سوال آيين نامه + سوالات استخدامي و نمونه سوال امتحاني رفته و فايل مورد نظرتان را انتخاب كرده و دانلود نماييد. با ورود به زير نمونه سوالات آيين نامه اصلي , مقدماتي و فني را دانلود كنيد. مشاهده و دانلود مجموعه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي + ساير فايل ها نمونه سوالات آيين نامه ارائه نمونه سوال دقيق و با جواب از ما : موفقيت از شما اميدواريم بتوانيم در جهت كمك به شما عزيزان منابع كامل و دقيقي اععم از محتواهاي آموزشي و نمونه سوالات آيين نامه رانندگي با جواب را به شما ارائه كنيم. شركت در امتحان آيين نامه در موارد زيادي توام با استرس و هيجان زيادي است كه بدون ترديد اصلي ترين عامل آن نداشتن آگاهي كامل و دسترسي به منابع دقيق و بروز و مشاهده نمونه سوالات ميباشد. ما در كنارتان هستيم و با تهيه و انتشار بروزترين نمونه سوالات آيين نامه 97 و 96 كمك خواهيم كرد با حداقل استرس در آزمون مشاركت كرده و با اولين سنجش انشاالله قبولي و دريافتگواهينامه را جشن بگيريد. بانك نمونه سوال آيين نامه رانندگي بانك نمونه سوالات آيين نامه رانندگي ايران ارائه دهنده كاملترين و جديد ترين پكيج هاي سوالات آزمون آيين نامه اصلي , مقدماتي و فني ميباشد. منابع تهيه نمونه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي مستقيما از ادارات دولتي و آموزشگاه هاي معتبر رانندگي ميباشد.علاوه بر آن بانك نمونه سوال ايران سعي دارد انواع نمونه سوال امتحاني اول تا ششم ابتدايي , نمونه سوال رياضي هفتم, هشتم, نهم, دهم , ابتدايي , نمونه سوال علوم تجربي و همه دورس ابتدايي , متوسطه اول و دوم , شوالات ضمن خدمت , استخدامي و … را در سايت منتشر كند .. راهنماي استفاده از امكانات سايت سايتي كه مشاهده ميكنيد نسخه اوليه ميباشد و بصورت html ساده طراحي شده است . براي استفاده از امكانات سايت , دريافت به موقع اخبار مرتبط با فايل هاي جديدي كه روي سايت ما بارگذاري ميشوند بهترين راه ثبت ايميلتان در خبر نامه ما ميباشد .

نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان جديد

در چند ماه آينده كار طراحي پلت فرم اصلي سايت بانك نمونه سوال كشور آماده خواهد شد و به سرور جديد منتقل خواهيم شد . طبيعي است دوستاني كه عضور خبر نامه باشند در سريعترين زمان از تغييرات مطلع خواهند شد و پكيج هاي آموزشي و راهنماي استفاده از امكانات سايت , راهنماي خريداري و دانلود نمونه سوالات آيين نامه و…. در اسرع وقت برايشان ارسال خواهد شد. سوالات آيين نامه رانندگي 97 با جواب با توجه به شروع فعاليت سايت از اول ارديبهشت 97 تا 31 تيرماه 97 ميتوانيد اقدام به دانلود رايگان مجموعه نمونه سوالات آيين نامه رانندگي 97 با جواب اصلي , دانلود رايگان نمونه سوال آيين نامه مقدماتي با جواب و دانلود رايگان نمونه سوال آيين نامه فني 97 با جواب كنيد . البته در نظر داشته باشيد كليه فايل هاي دانلود كامل ميباشند و به واسطه رايگان بودن ناقص نيستند و  صرفا در همين مدت زمان 3 ماهه جشنواره ويژه شروع سايت اين امكان فراهم خواهد بود و سايت در اواخر تير ما به سرور اصلي و فروشگاهي منتقل شده و حالت دانلود رايگان نمونه سوالات آيين نامه هم به اتمام خواهد رسيد. سوالات و منابع آموزشي براي آزمون آيين نامه رانندگي 97 اصلي ترين هدف ما ارائه پكيج هاي متنوع و البته دقيق براي منابع آموزشي آزمون آيين نامه و پرتكرار ترين و دقيق ترين مجموعه سوالات آيين نامه راهنمايي و رانندگي ميباشد. كاملترين و متنوع ترين و بروز ترين پكيج نمونه سوالات امتحاني را فقط و تنها فقط ميتوانيد در يك سايت پيدا كنيد . بانك نمونه سوالات آيين نامه كشور در كنار شماست تا بتوانيد در زمان بسيار كوتاهي محتواي مورد نظرتان را پيدا كرده و دانلود نماييد . بانك كامل سوالات آيين نامه رانندگي 97 با جواب – اصلي , فني و مقدماتي 10000 تومان خريد محصول نمونه سوالات آزمون فني آيين نامه رانندگي ۱۳۹۷ 5000 تومان خريد محصول مجموعه كامل سوالات آيين نامه مقدماتي – ويرايش ۹۷ 5000 تومان خريد محصول مجموعه سوالات آيين نامه با جواب – آزمون اصلي – ويرايش ۹۷ ميتوانيم ادعا كنيم با داشتن اين بانك كامل مجموعه سوالات آيين نامه اصلي – فني و مقداماتي 1397 بدون ترديد موفق به قبولي در آزمون و انشالله دريافت گواهينامه رانندگي در اولين تلاشتان خواهيد شد. خريد محصول ساير فايل هاي ويژه گواهينامه راهنمايي و رانندگي نمونه سوال آيين نامه ويژه سوالات آيين نامه بي سوادي نمونه سوال آيين نامه پايه يك نمونه سوالات آيين نامه پايه دوم پايه سوم قبولي تضميني و دريافت گواهينامه رانندگي در ميان كاربراني كه از طريق استفاده از مجموعه سوالات و منابعي كه ما در اختيارشان گذاشته ايم بعد از چندين مرحله رد شدن در آزمون آيين نامه رانندگي براحتي موفق به قبولي شده اند بسيار هستند و همين باعث شده با اعتماد به نفس بسيار بالاتري صحبت از امكان قبولي صددرصد و تضميني در آزمون گواهينامه و دريافت گواهينامه رانندگي كنيم. همواره در تلاشيم آخرين نسخه از منابع را دريافت كرده و در سايت بارگذاري كنيم . اميدواريم شما هم با استفاده از اين مجموعه بسيار كامل با موفقيت مراحل دريافت گواهينامه رانندگيتان را طي نماييـــــــد. پشتيباني آنلاين تيم پشتيباني آنلاين سايت آماده پاسخگويي به سوالات شما در همه ساعات شبانه روز ميباشد. با ما همراه باشيد. در سايت بانك نمونه سوال آيين نامه ايران علاوه بر منابع آموزشي آيين نامه راهنمايي و رانندگي براي دانش آموزان و , اوليا و معلمان گرامي هم فايلهايي براي دانلود موجود است كه با كليك روي لينك هاي زير ميتوانيد اين مجموعه ها را ملاحضه كنيد روي دسته بندي مطالب زير كليك كرده و منابع مورد نظرتان را رايگان دانلود كنيد. نمونه سوالات آيين نامه اصلي نمونه سوالات آيين نامه ما تمام تلاشمان كمك به شماست در جهت موفقيت در آزمون گواهينامه … اين كاريست كه از دستمان بر مي آيد و ميكوشيم به نحو احسن خدمت رسان شما باشيم .  دانلود كاملترين مجموعه سوالات براي موفقيت در آزمون آيين نامه 1397 براي موفقيت در آزمون آيين نامه رانندگي و دريافت گواهينامه است. قبولي در آزمون آيين نامه 1397 با اين مجموعه سوالات آزمون آيين نامه رانندگي اصلي را ميتوان تضميني ناميد از آن جهت كه قطعا يكي از آزمونهاي اين بسته همان سوالاتي خواهد بود كه بصورت كامل در روز آزمون روي ميز امتحاني شما قرار خواهد گرفت. دانلود همه آزمونهاي آيين نامه اصلي با جواب با ورود به زير نمونه سوالات آيين نامه اصلي با جواب  را دانلود كنيد. فقط يك گام تا دانلود و دريافت كاملترين مجموعه نمونه سوالات آيين نامه اصلي 97 , فني و مقدماتي باقيست . روي لينك زير كليك كرده و دانلود كنيد. دانلود منابع آزمون و سوالات ضمن خدمت بانك نمونه سوال ايران يك بسته كامل نمونه سوالات ضمن خدمت تربيت در پرتو عبادت را براي فرهنگيان عيز فراهم آورده است كه ميتوانند با ورود به لين زير آنرا دانلود و مورد استفاده قرار دهند.بسته بسيار كامل و دقيق نمونه سوالات ضمن خدمت تربيت در پرتو عبادت را كه متشكل از متن كامل كتاب طهارت روح , صد ها نمونه سوال , سوالات آزمون واقعي ميباشد. گزارش كارآموزي مكانيك و عمران يك بسته كامل گزارش كارآموزي مكانيك در حال حاضر بيش از 100 نمونه گزارش كارآموزي مكانيك را ميتوانيد در سايت ما مشاهده , انتخاب و دانلود نماييد . اين گزارش كارآموزي مكانيك در مورد بررسي ساختار و نحوه كاركرد انواع موتورهاي ديزلي و بنزيني و مقايسه آنها ميباشد . گزارش كارآموزي مكانيك در مورد موتورهاي محركه را ميتوانيد دانلود كنيد. نمونه سوالات امتحاني در اين سايت علاوه بر امكان دانلود نمونه سوال آيين نامه راهنمايي و رانندگي تعداد زيادي نمونه سوال امتحاني , نمونه سوال علوم تجربي , نمونه سوال رياضي , نمونه سوال امتحاني ابتدايي , نمونه سوالات امتحاني راهنمايي و دبيرستان هم بارگذاري شده است كه با كليك روي دكمه فوق و رفتن به صفحه دانلود لينك هاي دانلود آنها در دسترس شما خواهد بود. ادامه در http://www.nemone-soal.ir/?i=1
افرادي كه مي خواهند  بار اول و بدون ترس و استرس و با اعتماد بنفس كامل در ازمون ايين نامه راهنمايي رانندگي شركت كنند و در همان بار اول در اين ازمون قبول شوند با دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي مي توانند قبولي خود راتضمين كنند.
با توجه به نكات و مطالبي كه ارائه شد مطالعه  نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي براي تمامي افراد مفيد است.
در ادامه سوالاتي كه كاربران در اين رابطه در پشتيباني تلگرام پرسيده اند را گلچين  و مشكلات و سوالاتي كه پر تكرار بود را انتخاب كرديم شما مي توانيد آن ها را  مطالعه كنيد، قطعا به خيلي از سوالات شما پاسخ داده خواهد شد:محمد رضا :
دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي براي كدام آزمون مفيد است؟( آزمون ايين نامه رانندگي اصلي يا ازمون رانندگي مقدماتي)
جواب:نمونه سوالات راهنمايي و رانندگينمونه سوالات راهنمايي و رانندگي ( Sample driving tips )
نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي يكي از مهم ترين تمرين ها براي آمادگي قبل از آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي مي باشند . ما در سايت سوال آيين نامه مقدماتي  همواره سعي كرده ايم شما را با نمونه سوالات امتحان آيين نامه مقدماتي  رانندگي با جواب آشنا كنيم .
همين طور كه قبلا نيز با سخت ترين سوالات آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي و همين طور نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  افسر آشنا شديم در اين بخش نيز سعي مي كنيم شما را با تعدادي ديگر از نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي به همراه پاسخ آشنا كنيم .
نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي۱- براي روشن كردن اتومبيل اولين اقدام كدام مورد مي باشد ؟
ابتدا كمربند ايمني خود را مي بنديمگرفتن كلاج با پاي چپسوييچ اتومبيل را جهت استاندارد مي زنيمترمز دستي را خلاص مي كنيمجواب درست گزينه ۲ .
۲- هنگام پارك كردن در سربالايي كه داراي جدول كناري مي باشد فرمان را به كدام سمت بچرخانيم ؟
فرمان را به چپ ( در جهت مخالف عقربه هاي ساعت )فرمان را به راستفرمان را به سمت مقابل صاف مي كنيمفرقي نداردجواب درست گزينه ۱ .
۳- اگر به هنگام رانندگي متوجه بوي بنزين شديد چه اقدامي مي كنيد ؟
با سرعت كم برانيدنگران نباشيد زيرا بو ناشي از سوختن بنزين استتوقف كرده و مسئله را بررسي مي كنيمشيشه اتومبيل را پايين مي دهيدجواب درست گزينه ۳ .
۴- بعد از چراغ سبز اولين چراغي كه روشن مي شود كدام است ؟
قرمززرد و قرمز با همسبز و زرد با همزردجواب درست گزينه ۴ .
۵- در يك تقاطع در حال رانندگي هستيد با چراغ قرمز چشمك زن مواجه مي شويد چه كار مي كنيد ؟
به رفتن ادامه مي دهيدايست كرده و با رعايت حق تقدم عبور مي كنيدبا احتياط و سرعت كم مي رويدتوقف مي كنيد و منتظر چراغ سبز مي شويدجواب درست گزينه ۲ .
۶- خطوطي كه در مدخل تقاطع يا در محل معيني از راه ها براي عابر پياده به آن خطوط ……. مي گويند .
طوليعرضيممتدمقطعجواب درست گزينه ۲ .
۷- پس از روشن كردن اتومبيل كدام كار را انجام مي دهيد ؟
گرفتن كلاج با پاي چپابتدا كمربند ايمني خود را مي بنديماولين كار گرفتن ترمز پايي استترمز دستي را آزاد مي كنيدجواب درست گزينه ۲ .
۸- در صحنه تصادفي جهت كمك توقف كرده ايد كدام مورد را انجام مي دهيد ؟
افراد زخمي را گرم و در محل راحتي قرار مي دهيد .افراد زخمي را وادار به راه رفتن مي كنيد .محل را فورا ترك مي كنيد .به افراد زخمي نوشيدني مي دهيد .جواب درست گزينه ۱ .
۹- با سرعت مجاز در حال رانندگي هستيد اتومبيلي به سرعت از پشت به شما نزديك مي شود و با دادن چراغ از شما راه مي خواهد چكار بايد انجام شود ؟
بر شتاب خود بيفزاييد يا اينكه با اتومبيل مذكور فاصله ايمني را حفظ كنيداجازه دهيد اتومبيل مذكور سبقت بگيردآهسته ترمز كنيدسرعت را حفظ كنيد و مانع سبقت وسيله مذكور شويدجواب درست گزينه ۲ .
۱۰- در كدام موقعيت زير وزش باد شديد مي تواند در مسير شما تاثير بگذارد ؟
در شهر هادر تونل هازماني كه از مقابل اتومبيل هاي در حال توقف عبور مي كنيدبعد از سبقت گرفتن از يك وسيله نقليه بزرگ ، در مسيرهاي باز بدون درخت و موانع طبيعي ، در بخشي از شهر ها كه داراي ساختمان نبوده و در معرض باد قرار دارندجواب درست گزينه ۴ .
نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي با جواب۱۱- كدام يك از نوع آلودگي سهم زيادي از آلودگي ترافيك را تشكيل مي دهد ؟
آلودگي ديداريآلودگي هواآلودگي شنيداريآلودگي ديداري و آلودگي شنيداريجواب درست گزينه ۲ .
۱۲- در آزادراه تنها در چه مواقعي مي توانيد در شانه جاده توقف كنيد ؟
در شرايط اورژانس و اضطراريقصد سوار كردن افراد كنار جاده را داريداگر به طور تصادفي از خروجي مورد نظر رد شده باشيد و قصد برگشت داشته باشيداگر احساس كرديد نياز به استراحت داريدجواب درست گزينه ۱ .
۱۳- تابلوي روبرو به چه معناست ؟
نمونه سوالات راهنمايي و رانندگيخيابان يك طرفهفقط عبور مستقيم مجاز استراه يك طرفهخط ويژه عبورجواب درست گزينه ۳ .
۱۴- در آزاد راه ميخ هاي قرمز رنگ چشم گربه اي در چه محلي ديده مي شود ؟
در مسيرهاي ورودي و خروجي و باندهاي كاهش و افزايش سرعتبين شانه خاكي و باند اصليبين هر دو باند محاز استبين محل خالي و وسط آزاد راه و باند اصليجواب درست گزينه ۱ .
۱۵- مفهوم شكل زير چيست ؟
نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي با جوابمعمولا براي علائم راهنماايستعلائم دستوريهشدار دهنده براي خطرجواب درست گزينه ۲ .
۱۶- مفهوم تابلوي زير چيست ؟
سوالات راهنمايي و رانندگيفقط عبور پيادهفقط عبور دوچرخهعبور پياده و دوچرخه ممنوعفقط عبور دوچرخه و پيادهجواب درست گزينه ۴ .
نمونه سوالات راهنمايي و رانندگي با پاسخ۱۷- تابلوي زير را در حين رانندگي مقابل خود مي بينيد به چه معناست ؟
سوال راهنمايي و رانندگيمحدوده توقف ممنوع در طول شبانه روزمحدوده ورود ممنوعمحدوده توقف ممنوع در ساعات معينپايان محدوده توقف ممنوعجواب درست گزينه ۳ .
۱۸- چه كساني قانونا مجاز به هدايت ترافيك هستند ؟
نيروي كمكيهركس كه راننده وسيله نقليه بزرگ را در دنده عقب كمك و راهنمايي مي كندپليس راهنمايي و رانندگي ، پليس مدرسه كه مسئول كودكان در عبور از خيابان است ، كارگران تعميراتبا تشخيص خودمانجواب درست گزينه ۳ .
۱۹- پس از روشن شدن موتور براي حركت ابتدا چه عملي را بايد انجام دهيم ؟
آزمايش ترمزصندلي را تنظيم نماييمبستن كربندبا پاي چپ كلاچ را بگيريدجواب درست گزينه ۳ .
۲۰- رانندگي در بخش وسط راه هايي كه به وسيله خط كشي يا علائم ديگر به ۳ بخش تقسيم شده به جز چه مواردي ممنوع است ؟

امتحان آيين نامه رانندگي


براي سبقت گرفتن يا گردش به راستبراي دور دو فرمانه زدندرموارد خاصهيچكدامجواب درست گزينه ۱ .
۲۱- چرا بايد قبل از اقدام به سبقت از يك كاميون طويل فاصله را با آن كاملا حفظ كنيم ؟
زيرا بتوانيد از موقعيت جلوي كاميون كاملا اطلاع داشته باشيد و در نقطه كور قرار نگيريدزيرا براي سبقت گرفتن در پيچ ها شتاب كافي داشته باشيددر صورت توقف كاميون دنده عقب بگيريدبراي اينكه در نقطه كور قرار بگيريدجواب درست گزينه ۱ .
در پايان به شما توصيه مي كنيم بر روي دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  با جواب كليك كنيد و با انواع نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  آشنا شويد .

پيشنهاد ويژه
براي دانلود مهم ترين نمونه سوالات ازمون ايين نامه مرحله دوم با جواب بر روي لينك زير كليك كنيد .
دانلود نمونه سوالات آيين نامه مقدماتي  pdfمشتري گرامي ، با دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي شما هم به نمونه سوالات آزمون رانندگي اصلي و هم به نمونه سوالات ازمون رانندگي مقدماتي دسترسي خواهيد داشت در واقع با يك تير دو نشان زده ايد و تضمين كننده قبولي در هردو ازمون ايين نامه است.
ناشناس:
فرمت مجموعه چيست و براي اجرا به چه نرم افزاري نياز است؟
جواب:
مجموعه  نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي pdf است و با تمامي دستگاه ها چه كامپيوتر چه تبلت و موبايل مي توانيد آن را باز كنيد و بخوانيد.
اكبري نژاد:
چگونه دانلود كنم ؟بعد از خريد چه اتفاقي خواهد افتاد؟
جواب:
مشتري گرامي ، بعد از اينكه روي لينك دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي كليك كرديد بايستي نام و ايميل خود را وارد نمونه و روي دكمه خريد كليك نماييد بعد از آن به درگاه پرداخت مي رويد و پس از خريد لينك دانلود براي شما نشان داده مي شود و با كليك كردن بر روي لينك دانلود مجوعه سوالات دانلود مي شود.
enriqe206:
من بعد از خريد اينترنتم قطع شد و نتونستم دانلودم تكميل كنم چه كار كنم؟
جواب:
لينك دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي براي ايميل شما ارسال گرديد.
سميه قاسمي:
سلام خسته نباشيد مي خواستم بدونم ميشه با گوشي موبايل هم دانلود كنم هم استفاده كنم؟
جواب :
مشتري گرامي با دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي فايلي با فرمت pdf  دريافت خواهيد كرد و با تمامي دستگاه ها قابل استفاده مي باشد.
علي يزدانپناه:
نمونه سوالات چند تا سوال و صفحه هست؟
جواب:
مشتري گرامي ، نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي داراي 69 صفحه است
۱۲ صفحه اول تصاويري از سوالات برگه هاي امتحان آيين نامه مقدماتي  اصلي با جواب است۴ سري آزمون آيين نامه مقدماتي  اصلي در ۱۲ صفحه اول است كه يكي از آن آزمون ها از شما نيز گرفته مي شود ( بدون اينكه تغييري در سوال باشد . دقيقا همان سوالات )همه ي سوالات داراي جواب صحيح مي باشندعلاوه بر اين تصاوير ( ۱۲ صفحه اول ) از صفحه ۱۲ تا ۶۱ مهم ترين و سخت ترين سوالات آيين نامه مقدماتي  با جواب آورده ايمناشناس:
من سوالاي فني مي خواستم مي تونيد اوا را بذاريد براي دانلود؟
جواب :
مشتري گرامي با دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي از صفحه 62 تا 69 سوالات فني ايين نامه رانندگي مي باشد.
سحر :
سلام من نمونه سوالاتتون دانلود كردم و امتحان مقدماتيم قبول شدم مي خواستم بدونم آموزش رانندگي عملي به صورت جزوه يا فيلمي چيزي داريد ؟
جواب:
با تشكر از اعتماد شما ، براي آموزش رانندگي عملي تيم گرافيكي و انيمشن سازي سايت در تلاش اند تا به زودي مجموعه كامل از آموزش رانندگي عملي به صورت انيميشني منتشر كنيم.
عسكري:
سلام خسته نباشيد من بسته را خريدم ولي نتونستم دانلود كنم يه مشكل ديگه هم داشتم اينه كه ايميلم رو الكي وارد كردم چطور مي تونم سوال داشته باشم كمكم كنيد…
جواب:
مشتري گرامي به سه صورت مي توانيم فايل را در اختيارتان قرار دهيم
1- لينك دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي براي ايميل جديد ارسال كنيم
2- لينك دانلود نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي  راهنمايي و رانندگي براي آيدي تلگرام ارسال كنيم
3- فايل نمونه سوالات ازمون ايين نامه رانندگي pdf  را در تلگرام براي شما ارسال كنيم


برچسب: نمونه سوالات امتحان آيين نامه رانندگي با جواب رايگان 97،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۵۰:۳۹ توسط:امير حسين موضوع:

دانلود رايگان نمونه سوالات آيين نامه رانندگي پايه 2

نمونه سوالات آيين نامه رانندگي پايه 2 راهنمايي رانندگي با جواب سوالات امتحان آيين نامه نهايي

نمونه سوالات آيين نامه رانندگي پايه 2۱) وظيفه‌ي ... به گردش در آوردن آب داخل پوسته موتور و اطراف سيلندرها است.
۱. واتر پمپ۲. رادياتور۳. ترموستات۴. پروانه 
۲) شكل هندسي لوزي بيانگر چيست؟
۱. شروع و پايان حق تقدم مسير۲. معمولا براي تابلوهاي دستوري و خدماتي۳. هشداردهنده براي خطر۴. براي رعايت حق تقدم 
۳) وقتي پليس راهنمايي مستقر در تقاطع دو دست خود را باز كند، منظور او چيست؟
آزمون آنلاين آيين نامه راهنمايي و رانندگي - علائم راهنمايي و رانندگي۱. راننده‌هاي وسايل نقليه‌اي كه جهت حركت آن‌ها در امتداد دو دست پليس است، بايد از سرعت خود كم كنند۲. راننده‌هاي وسايل نقليه‌اي كه جهت حركت آن‌ها در امتداد دو دست پليس است، بايد توقف كنند و دو طرف ديگر اجازه‌ي حركت دارند۳. راننده‌هاي وسايل نقليه‌اي كه جهت حركت آن‌ها در امتداد دو دست پليس است، اجازه‌ي حركت دارند و دو طرف ديگر بايد توقف كنند۴. راننده‌هاي وسايل نقليه‌ي مقابل وي بايد توقف كنندآناليز!در ارتباط با تصوير سوال ابهاماتي وجود دارد كه در مطلب «حركت دست پليس و پاسخ به يك ابهام!» وبلاگ توضيح داده‌ايم. حتماً بخونيد.

نمونه سوالات آيين نامه رانندگي پايه 2 گواهينامه رانندگي


۴) براي گردش به چپ در راه‌هاي بيرون شهر از چه فاصله‌اي بايد راهنما زد؟
۱. ۷۵۲. ۱۰۰۳. ۱۵۰۴. ۵۰۰آناليز!در راه‌هاي شهري بايد از فاصله ۱۰۰ متري و در راه‌هاي برون شهري از فاصله ۵۰۰ متري راهنما زد.

۵) هر چند وقت يك بار بايد سطح روغن موتور بررسي شود؟
۱. يك بار در ماه۲. يك بار در هفته۳. هر روز۴. هر ۲ هزار كيلومتر كاركرد 
۶) فيلتر هوا توصيه مي‌شود هر چند وقت يك بار تعويض گردد؟
اينكه سوال با جواب تشريحي باشه شايد قدري بيشتر از وقت كاربر رو به خودش اختصاص بده، ولي در عوض شما با ديدن يك سوال هم با تيپ سوال آشنا مي‌شويد، هم جواب درست رو ياد مي‌گيريد، هم دليل نادرست بودن ساير گزينه‌ها رو متوجه شده و هم نكته مربوط به اون سوال براي شما مرور ميشه! در يك كلام زير و بم سوال رو قورت مي‌دهيد!
خيلي راحت گواهينامه بگيريد

فقط كافيه يه دور مطالب رو بخونيد و تا مي‌تونيد در آزمون هاي آنلاين آيين نامه شركت كنيد. اين طوري هم به سوالات آيين نامه مسلط مي‌شويد و هم مطالب و نكات براتون مرور ميشه. نتيجه اين كار چي ميشه؟ قبولي در همون بار اول با بيشترين تعداد سوال درست! :)هر كسي كه منصفانه يك بار كتاب آيين نامه رانندگي رو بخونه، متوجه ميشه چقدر قانون‌هاي خوبي تدوين شده كه با رعايت اون‌ها خيلي از تصادفات اتفاق نميفته. درسته كه خيلي از جاده‌ها تو كشور ما استاندارد نيستن، بيشتر خودروهايي كه توليد ميشن هم فاقد استانداردهاي لازم هستن، ولي اگه يه نگاهي به آمار تصادف و علت‌هاي بروز اون‌ها بكنيم، مي‌بينيم كه درصد بسيار زيادي از اون‌ها به دليل رعايت نكردن چند نكته ساده اتفاق افتاده.
براي مثال رانندگي در شب رو در نظر بگيريد... طبق كتاب آيين نامه بنا بر ۵ دليل، رانندگي در شب هميشه خطرناك تر از رانندگي در طول روزه:
» محدود بودن ميدان ديد راننده» خيره شدن به مسير جاده» درست تشخيص ندادن فاصله و سرعت وسايل نقليه، موانع و عابرين پياده» عدم توانايي استفاده مناسب از آيينه ها» استفاده اتومبيل هاي مقابل از نور بالاحتي اگه اتومبيل‌هاي مقابل از نور بالا استفاده كردن، ما هم نبايد به تلافي از نور بالا براشون استفاده كنيم! چون نور بالا باعث خيره شدن چشم راننده ميشه. فقط نبايد به نور مقابل خيره بشيم. بلكه بايد به سمت راست راه نگاه كنيم و در عين حال با گوشه چشم حواسمون به راه و جاده باشه

دانلود نمونه سوالات آيين نامه اصلي رانندگي پايه 2


۱. يك بار در هفته۲. يك بار در ماه۳. هر بار تعويض روغن۴. هر ۲۰ هزار كيلومتر در اين مطلب با ۱۰ تا سوال از مهمترين سوالات آيين نامه آشنا مي‌شويد كه ميزان اهميت اون‌ها توسط كاربران درايورشو مشخص شده است. براي ديدن ساير سوالات و تست هاي آيين نامه مي‌تونيد به بخش آزمون هاي آنلاين آيين نامه مراجعه كنيد.
دقت كنيد كه در هر سوال، جواب درست با رنگ سبز مشخص شده و براي سوالاتي كه نياز به جواب تشريحي داشتند، بخش آناليز رو قرار داديم.


  1- رعايت قوانين ومقررات  2- رانندگي با سرعت پايين  3- رانندگي با احتياط باسرعت زياد  4- همه موارد بالا2. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتي آيين نامه رانندگي كدام گزينه به ترتيب اولويت صحيح است؟
  1- فرمان پليس-تابلوها-خط كشي - چراغ راهنما  2- فرمان پليس-چراغ راهنما-تابلوها-خط كشي  3- تابلوها- فرمان پليس-چراغ راهنما-خط كشي  4- فرمان پليس - خط كشي - چراغ راهنما-تابلوها3. سوال 1 سوالات مقدماتي آيين نامه امتحان راهنمايي و رانندگيخط…..خط كشي عرضي است كه در ورودي تقاطع و بمنظور تعيين مرز توقف وسايل نقليه پيش از گذر گاه پياده در سطح راه ترسيم ميشود.
  1-زيگزاگ  2- هاشور  3- پارك  4- ايست4. سوال 1 امتيازتابلوي مثلث متساوي الاضلاع نشسته روي قاعده براي…..است
  1- رعايت حق تقدم  2- هشداردهنده براي خطر  3- ايست  4- بازدارنده5. سوال 1 امتيازتابلو به شكل پنج گوشه با نقطه راس فوقاني براي……..مي باشد.
  1- ايست  2- علائم هشدار براي مدرسه و دبيرستان  3- معمولا براي علائم راهنما  4- براي خطرات ناشي از تعمير ونگهداري6. سوال 1 امتيازآمادگي در رانندگي شامل چه مواردي است؟
  1-مهارت در رانندگي  2- آگاهي داشتن از وضعيت رانندگي ديگران  3- مشاهده،پيش بيني،تمركز،آگاهي،عدم حواس پرتي  4- تفكر،موقعيت،دانش قبلي،ادب،نزاكت7. سوال 1 سوالات مقدماتي آيين نامه امتحان راهنمايي و رانندگيكدام گزينه در مورد حداقل فاصله طول ايمن با خودروي جلوئي در شرايط برف صحيح نمي باشد؟
  1-به ازاي هر 15 كيلومتر 3 طول اتومبيل  2- به ازاي هر 60كيلومتر 13 طول اتومبيل  3- به ازاي هر45 كيلومتر 9 طول اتومبيل  4- به ازاي هر 30كيلومتر 6 طول اتومبيل8. سوال 1 امتيازدور زدن در كدام يك از موارد زير ممنوع است؟
  1-پيچ ها-تقاطها  2-خط ممتد  3-سربالايي ها-تونل ها و پلها  4-همه موارد بالا9. سوال 1 امتياززمان رسيدن به محل تصادف چه اقداماتي بايد انجام داد؟
  1-اتومبيل را از محل حادثه كنار بكشيد  2-در صورت آتش سوزي با آب خاموش كنيد  3-موتور اتومبيل حادثه ديده را خاموش كرده و افراد زخمي را از داخل اتومبيل خارج كرده و زخمي ها را با صحبت آرام نماييد  4-به محض رسيدن اتومبيل ديگري ما به راه خود ادامه ميدهيم10. سوال 1 امتياززمانيكه در يك جاده دو طرفه در حال حركت هستيد و اتومبيلي بدون رعايت فاصله جلوي شما قرار گيرد چه اقدامي بايد انجام دهيد؟

نمونه سوالات آزمون آيين نامه مقدماتي رانندگي پايه ۲


  1-فاصله گرفته و فاصله ايمن را رعايت مي كنيم  2-بازدن چراغ و بوق راننده را جهت گرفتن فاصله بااطلاع ميكنيم  3-ترمز ميكنيم  4-احتياجي به رعايت فاصله در جاده دو طرفه نيست11. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتي آيين نامه رانندگي در كدام محل نبايد پارك كرد؟
  1-در15 متري تقاطع ها  2-در ايستگاه اتوبوس  3-خيابانهاي اصلي  4-گزينه 1 و 212. سوال 1 امتيازمفهوم شكل زير چيست؟

  1-توقف برروي آن ممنوع است و همواره بايد در مسير مزبور وسيله نقليه باشد  2- قبل از محل خط كشي متوقف شده و مسير براي حركت ديگر خودروها باز نگه داشته شود .  3- توقف بر روي آن ممنوع نيست و همواره بايد مسير مزبور خالي از وسيله نقليه باشد  4-توقف بر روي آن ممنوع نيست و همواره بايد مسير مزبور در حال عبور وسيله نقليه باشد13. سوال 1 سوالات مقدماتي آيين نامه امتحان راهنمايي و رانندگيچرا در سطح جاده هاي خيس ،برفي،لغزنده بايد از دنده سنگين استفاده كرد؟
  1-جهت ترمز سريع  2-جهت ممانعت از چپ و راست رفتن خودرو  3-جهت حركت سريع  4-جهت ممانعت از لغزش چرخ ها14. سوال 1 امتيازدر تقاطع شكل زير حق تقدم عبور با كدام وسيله است؟

  1- قرمز-آبي- زرد  2- زرد-آبي-قرمز  3- زرد-قرمز-آبي  4- آبي-قرمز-زرد15. سوال 1 امتيازبر روي يك راه لغزنده قسمت عقب اتومبيل شما به سمت راست ميلغزد،چكار بايد انجام دهيد؟
  1- بادقت و مراقبت فرمان را به سمت چپ بچرخانيد  2- با دقت و مراقبت فرمان را به سمت راست بچرخانيد  3- ترمز كنيد وفرمان را بچرخانيد  4-از كلاچ و ترمز به طور همزمان استفاده كنيد16. سوال 1 امتيازراننده اتومبيلي كه به گذر گاه هم سطح راه آهن مي رسد چه كار بايد انجام دهد؟
  1- با سرعت عبور كند  2- با دقت و مراقبت عبور كند  3- قبل از مانع توقف كند  4-چراغ هاي خطر راروشن كند17. سوال 1 امتيازمفهوم رنگ سياه و سفيد در علائم راهنمايي رانندگي چيست؟
  1- حركت مجاز-راهنماي مسير و اماكن مذهبي  2- هشدارهاي عمومي و هشدار براي انجام عمليات ساختماني  3- علامت دستوري و راهنماي مسير در ساير راهها  4-منع كننده يا ايست18. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتي آيين نامه رانندگي كدام يك از گزينه هاي زير ناصحيح است؟
  1- سبقت گرفتن در تونل ها بلامانع است  2- در تقاطع سبقت ممنوع است  3- در سر پيچ هاي تند وسربالايي ها دور زدن ممنوع است  4- سبقت از وسيله اي كه خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است19. سوال 1 امتيازحساس و ميزان نبودن ترمز پائي….. و جزء جرايم رانندگي مي باشد

در صورتي كه فاصله شما تا اتومبيل جلويي در شب 50 متر باشد بايد از ………….
  1- نور بالا استفاده كرد  2- نور پايين استفاده كرد  3- چراغها را خاموش كرد  4- از نور بالا و پائين استفاده كرد2. سوال 1 سوالات مقدماتي آيين نامه امتحان راهنمايي و رانندگيمفهوم رنگ سياه و سفيد در علائم راهنمائي و رانندگي چيست ؟
  1- حركات مجاز / راهنماي مسير و اماكن مذهبي  2- هشدارهاي عمومي و هشدار براي انجام عمليات ساختماني  3- علامت دستوري و راهنماي مسير در ساير راه ها  4- منع كننده يا ايست3. سوال 1 امتيازكدام گزينه هاي زير صحيح مي باشند ؟
  1- سبقت گرفتن در تونل ها با رعايت نكات ايمني بلامانع است  2- سبقت گرفتن براي اتوبوس ها در معابر شهري ممنوع نيست  3- در سر پيچ هاي تند و سر بالايي ها دور زدن ممنوع است  4- سبقت از وسيله اي كه خود در حال سبقت گرفتن است بلامانع است4. سوال 1 امتيازتابلوهايي كه به منظور مراكز فرهنگي و تفريحي مي باشد با چه رنگ زمينه اي مشخص ميگردد؟
  1-قهوه اي  2-نارنجي  3-زرد  4- مشكي5. سوال 1 امتيازبراي گردش به چپ دست به چه حالتي بايد باشد ؟
  1- به صورت عمودي  2- فقط دست را بيرون آوريد  3- از بالا به پايين حركت دهيد  4- حالت افقي6. سوال 1 سوالات مقدماتي آيين نامه امتحان راهنمايي و رانندگيكدام تابلوي زير مربوط به عبور دوچرخه است ؟
  1-   2-   3-   4- 7. سوال 1 امتيازتابلوهاي به شكل دايره با نوار حاشيه قرمز از كدام دسته تابلوها هستند؟

آيين نامه رانندگي پايه 2


  1- بازدارنده يا انتظامي  2- هشدار دهنده يا اخطاري  3- آگاهي دهنده يا اخباري8. سوال 1 نمونه سوالات مقدماتي آيين نامه رانندگي در راه بدون جدول كناري و پارك در سربالائي ………….
  1- بايد فرمان به چپ ( خلاف عقربه ساعت ) چرخانده شود  2- بايد فرمان به راست ( موافق جهت عقربه ساعت ) چرخانده شود  3- فرمان مستقيم نگه داشته شود  4- 1و 3 صحيح است9. سوال 1 امتيازدر حريم تابلوي اي

۱) ميزان آب باطري‌هاي آبي چه زماني نياز به كنترل دارد؟
۱. هر ۱۰ هزار كيلومتر۲. هر ۱۵ هزار كيلومتر۳. هر ۲۰ هزار كيلومتر۴. هر ۲۵ هزار كيلومتر 
۲) ... متر قبل و بعد از تونل‌ها براي سبقت گرفتن مناسب است.
۱. ۱۵۲. ۵۰۳. ۱۰۰۴. ۱۵۰آناليز!سبقت گرفتن تو اين موارد ممنوعه:
۱)‌ در سر پيچ‌‌هاي تند و سربالايي‌هايي كه ميدان ديد راننده كمه،۲) در مواقعي كه روشنايي يا ميدان ديد به هر علت كافي نباشه،۳)‌ سبقت گرفتن از وسيله‌اي كه خودش داره سبقت مي‌گيره. مگر اينكه در جاده سه رديف يا بيشتر خط‌كشي بريده وجود داشته باشه.۴) براي اتوبوس‌ها و كاميون‌ها در معابر شهري،۵)‌ از ۵۰ متر مونده به پيچ‌ها تا ۵۰ متر بعد اون‌ها،۶) از ۱۰۰ متر مونده به مدخل تونل‌ها و پل‌ها تا انتهاي اون‌ها،۷) در تقاطع‌ها، تقاطع با راه‌آهن،۸) در جاهايي كه با نصب علائم مخصوص سبقت گرفتن ممنوع شده باشه.

۳) وظيفه‌ي كدام يك از اجزاي زير، ايجاد تعادل ميان سرعت و نيرو است؟
۱. گيربكس۲. ديفرانسيل۳. پدال گاز۴. پدال كلاچ 
۴) كنيستر جزء سيستم ... به موتور محسوب مي‌شود و عمر مفيد آن ... مي‌باشد.
۱. سوخت‌رساني - ۲ سال۲. سوخت‌رساني - ۱ سال۳. سرويس‌دهنده - ۲ سال۴. سرويس‌دهنده - ۱ سال 
۵) صداي بوق اتومبيل بايد از چه فاصله‌اي شنيده شود؟
۱. ۵۰ متري۲. ۷۰ متري۳. ۹۰ متري۴. ۱۱۰ متري 
۶) كدام يك از تابلوهاي زير از نوع بازدارنده (انتظامي) نيستند؟
آزمون آنلاين آيين نامه راهنمايي و رانندگي - علائم راهنمايي و رانندگيآزمون آنلاين آيين نامه راهنمايي و رانندگي - علائم راهنمايي و رانندگيآزمون آنلاين آيين نامه راهنمايي و رانندگي - علائم راهنمايي و رانندگيآزمون آنلاين آيين نامه راهنمايي و رانندگي - علائم راهنمايي و رانندگيآناليز!تابلوهاي گزينه ۲ جزء تابلوهاي اخطاري هستن كه سمت چپي به معني «به تابلوي رعايت حق تقدم نزديك مي‌شويد» و سمت راستي به معني «به تابلوي ايست نزديك مي‌شويد» هست.

گواهينامه پايه 2۷) زماني‌كه پليس راهنمايي مستقر در تقاطع ، دست راست خود را به موازات شانه باز كند، يعني:
آزمون آنلاين آيين نامه راهنمايي و رانندگي - علائم راهنمايي و رانندگي۱. فقط راننده‌هاي وسايل نقليه در حال عبور از سمت راست او بايد عبور كنند۲. فقط راننده‌هاي وسايل نقليه در حال عبور از پشت سر او بايد عبور كنند۳. راننده‌هاي وسايل نقليه در حال عبور از سمت راست او بايد توقف كنند۴. راننده‌هاي وسايل نقليه در حال عبور از پشت سر او بايد توقف كنند 
۸) حداقل فاصله‌اي كه راننده‌هاي وسايل نقليه بايد از طريق آيينه، پشت سرشان را ببينند چند متر است؟
۱. ۵۰ متر۲. ۷۰ متر۳. ۹۰ متر۴. ۱۱۰ متر 
۹) ترمز پايي به عنوان ترمز ... نيز شناخته مي‌شود.
۱. اوليه۲. سريع۳. ثانويه۴. گزينه ۱ و ۲ 
۱۰) انتقال نيرو در سيستم ترمز پايي توسط كدام يك از موارد زير انجام مي‌شود؟
۱. روغن ترمز۲. اهرم۳. سيم‌هاي فلزي۴. پدال ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
۷) سيستم هدايت فرمان هر چند وقت يك بار بايد بازديد شود؟
۱. هر ماه۲. هر ۳ ماه۳. هر ۶ ماه۴. هر سال 
۸) در صورتي كه ميزان سرعت در راه‌هاي برون‌شهري و مناطق غيرمسكوني توسط تابلو مشخص نشده باشد، حداكثر سرعت چقدر است؟
۱. ۷۰ كيلومتر در ساعت۲. ۹۵ كيلومتر در ساعت۳. ۱۱۰ كيلومتر در ساعت۴. ۱۲۰ كيلومتر در ساعتآناليز!يادتون باشه اگه سرعت حركت وسيله نقليه به وسيله تابلو يا علائم رانندگي مشخص نشده باشه، بر طبق قانون:
* در شهرها و مناطق مسكوني
الف) معابر شرياني درجه يك۱) آزادراه‌ها: حداقل ۷۰ و حداكثر ۱۲۵ كيلومتر در ساعت۲) بزرگراه‌ها: حداكثر ۱۰۰ كيلومتر در ساعت
ب) معابر شرياني درجه دو۱) خيابان‌هاي شرياني اصلي: حداكثر ۶۰ كيلومتر در ساعت۲) خيابان‌هاي شرياني فرعي: حداكثر ۵۰ كيلومتر در ساعت۳) معابر محلي و ميدان‌ها: حداكثر ۳۰ كيلومتر در ساعت
* در راه‌هاي برون شهري و مناطق غيرمسكوني
الف) آزادراه‌ها: حداقل ۷۰ و حداكثر ۱۲۰ كيلومتر در ساعتب) بزرگراه‌ها: حداكثر ۱۱۰ كيلومتر در ساعتپ) جاده‌ها: روزها حداكثر ۹۵ و شب‌ها حداكثر ۸۵ كيلومتر در ساعت


۹) وقتي پليس راهنمايي رو به روي وسايل نقليه قرار بگيرد و دست خود را بالا نگه دارد، منظورش چيست؟

آزمون آيين نامه رانندگي پايه 2


۱. راننده‌هاي مقابل بايد عبور كنند۲. راننده‌هاي مقابل بايد توقف كنند۳. راننده‌ها هر چهار طرف بايد توقف كنند۴. راننده‌هاي بايد از سرعت خود كم كنند 
۱۰) مستطيل افقي براي چه كارهايي به كار مي‌رود؟
آزمون آنلاين آيين نامه راهنمايي و رانندگي - علائم راهنمايي و رانندگي۱. براي تابلوهاي راهنما۲. معمولا براي تابلوهاي دستوري و خدماتي۳. معمولا براي تابلوهاي راهنما و هشدار براي خطرات ناشي از تعمير و نگهداري۴. معمولا براي علائم راهنماييآناليز!مستطيل عمودي و افقي رو با هم قاتي نكنيد! به واژه‌ي معمولا براي معني هر كدوم هم توجه كنيد.


برچسب: دانلود رايگان نمونه سوالات آيين نامه رانندگي پايه 2،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۰۰:۰۹ توسط:امير حسين موضوع:

نمونه سوالات آيين نامه رانندگي پايه يك

نمونه سوالات آيين نامه رانندگي پايه يك و اخد گواهينامه رانندگي پايه اول .

سوالات آيين نامه اصلي راهنمايي و راهنمايي و رانندگي با جواب . نمونه سوالات امتحاني راهنمايي و رانندگي رعايت حق تقدم  عبور ممنوع  ايست2. سوالكدام گزينه صحيح نمي باشد؟
  در تقا طع ها سبقت گرفتن ممنوع است  سبقت گرفتن در تونل ها بلا مانع است  در سر پيچ هاي تند و سر بالايي ها دور زدن ممنوع است  سبقت از وسيله اي كه خود در حال سبقت گرفتن است ممنوع است3. سوالكدام گزينه صحيح نمي باشد؟


  حداكثر سرعت در جاده ها ي فرعي 75 كيلومتر در ساعت در روز  حداكثر سرعت در جاده هاي اصلي 85 كيلومتر در ساعت در شب  حداكثر سرعت در جاده ها ي اصلي 95 كيلومتر در ساعت در روز  حداقل سرعت در آزاد راه ها 70 كيلومتر در ساعت و حداكثر 120 كيلومتر براي سواري و وانت.4. سوالبهترين زمان براي تنظيم باد لاستيك ها چه زماني است ؟
  در زمان گرم بودن لاستيك ها  زماني كه مسافت طولاني را طي كرديم


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۲۴:۴۵ توسط:امير حسين موضوع: